Jaunumi

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dalību festivālā Latviabeerfest

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dalību festivālā Latviabeerfest

Kā var pieteikties dalībai festivālā?

Dalību Festivālā piesaka aizpildot un nogādājot personiski, elektroniski vai ar pasta starpniecību Rīkotājam (Mazā Pils iela 5, Rīga, LV-1050) parakstītu Pieteikumu divos eksemplāros, tādejādi noslēdzot ar Rīkotāju līgumu par dalību Festivālā


Kad ir pēdējais datums, lai izlemtu par pieteikšanos dalībai festivālā?
Līdz 2020.gada 2.maijam


Kā lai saprotu cik maksā manis izvēlētā tirdzniecības vieta?

 Festivāla mājaslapā sadaļā “Dalība” atrodas Pasākuma noteikumi. Punktā 3.2. aprakstītas vietu kategorijas (ko ir atļauts tirgot noteiktā tirdzniecības vietu kategorijā, vai tieši kādām pazīmēm jāatbilst tirgotājam utt) un tabula ar vietu cenām
 Kad atradāt sev atbilstošo vietu kategoriju, atveriet pasākuma karti un apskatieties, kur tieši parka teritorijā šīs tirdzniecības vietas izvietotas. Brīvās tirdzniecības vietas ir atzīmētas ar burtu un ciparu kombināciju, piemēram – B.3.4., C.1.1. utt
 Kartes centrālajā daļā ir redzami arī divi gaišākas krāsas apļi - tie apzīmē zonu robežas sākot no parka centrālās daļas, teritorijā ir A zonai piemēro koeficentu 1.2, B zonai –koeficentu 1, C zonai – 0.8
 Izvēlieties interesējošo vietu un aizpildiet pieteikuma veidlapu;
 Nosūtiet parakstītu veidlapu uz e-pastu – info@latviabeerfest.lv

Kas ir uzkoda?

Uzkodas ir neliels ēdiens, ko parasti ēd starp ēdienreizēm. Uzkodas var būt dažādu veidu, ieskaitot iesaiņotas uzkodas, pārstrādātus un kombinētus pārtikas produktus, uzkodas var būt arī pagatavotas no svaigām sastāvdaļām. Tradicionāli uzkodas tiek gatavotas no sastāvdaļām, kuras parasti ir pieejamas bez lielas iepriekšējas sagatavošanas.
Uzkodu raksturlielums = parocīgums – ērti paņemt, nest un apēst bez papildus instrumentiem.
Uzkodas var būt aukstas (augļi, gaļas, siera produkti, rieksti, sviestmaizes, saldumi, čipši, utt) un karstas, atšķirība ir uzkodu pagatavošanas paņēmienā un pasniegšanas temperatūrā.

Kad tirdzniecības vieta ir rezervēta un kad pieteikta?

Mēs apzināmies, ka ir nepieciešams laiks, lai izdarītu pareizo izvēli, tāpēc pastāv iespēja organizatoru informēt, ka Jūs interesē konkrētā tirdzniecības vieta, taču pagaidām neesat vēl gatavs to rezervēt – tā tiek uzskatīta par pieteiktu tirdzniecības vietu.
Šādos gadījumos organizators nevar garantēt, ka tirdzniecības vietu nerezervēs cits dalībnieks, taču iespēju robežās Jūs informēs, ka citam dalībniekam ir interese par Jūsu pieteikto tirdzniecības vietu.
Tirdzniecības vieta tiek uzskatīta par rezervētu ar brīdi, kad Dalībnieks ir nomaksājis ne mazāk kā 50% (piecdesmit procenti) no dalības maksas.
Rezervācija ir spēkā līdz 2020.gada 2.maijam vai līdz brīdim, kad veikta Dalības maksas 100% apmaksa noteikumos norādītajā termiņā.

Kad var sākt iekārtot savu tirdzniecības vietu?

Tirdzniecības zonas iekārtošana (montāža) paredzēta no 21.05.2020. plkst.1500 līdz 22.05.2020. plkst.1200.
Festivāla teritorijā var vienlaicīgi iebraukt noteikts skaits transporta līdzekļu, kā arī dalībniekiem ir nepieciešams dažāds laika periods aprīkojuma un iekārtu montāžai.
Tāpēc tirdzniecības zonu iekārtošanai ir izstrādāts plāns, kurā norādīts katrai tirdzniecības vietu kategorijai laika periods, kurā var uzsākt montāžu.
Katram dalībniekam paredzētais montāžas laiks tiks paziņots izsniedzot caurlaides iebraukšanai festivāla teritorijā.

Vai festivāla laikā varu piegādāt preces?

Katras festivāla darba dienas rītā ir paredzēts īpašs laika periods, kurā var pievest preces ar autotransportu.
no 21.05. plkst. 15.00 līdz 22.05.2020. plkst.12.00
23.05.2020. no plkst.09.00 līdz plkst.11.00
24.05.2020. no plkst.09.00 līdz plkst.11.00
25.05.2020. no plkst.11.00 līdz plkst.13.00
26.05.2020. no plkst.11.00 līdz plkst.13.00
27.05.2020. no plkst.11.00 līdz plkst.13.00
28.05.2020. no plkst.11.00 līdz plkst.13.00
29.05.2020. no plkst.09.00 līdz plkst.11.00
30.05.2020. no plkst.09.00 līdz plkst.11.00
Festivāla darba laikā preces var ievest tikai ar transporta ratiņiem, tā, lai netraucētu apmeklētāju plūsmai.

Kas ir zālāja aizsargsegums?

Mēs visi zinām cik Vērmanes dārzs ir skaists.
Lai šo skaistumu koptu ir nepieciešams liels darbs un laiks. Pasākuma laikā parka teritorijā ir ļoti liela cilvēku plūsma, kas mehāniski bojā parka zālāju, īpaši tirdzniecības vietās.
Tāpēc visas piešķirtās tirdzniecības vietas platība nosedzama ar segumu, kurš nodrošina zālāja aizsardzību no bojājumiem un netraucē tā veģetācijai (piepacelts, nodrošina gaisa un gaismas piekļuvi utt).

Atceries!!!
Ja Dalībnieks Rīkotājam nodod tirdzniecības zonu ar bojātu zālāja segumu, tas kompensē zālāja atjaunošanas maksu EUR 36,00 m2.
Jebkura cita apstādījumu bojājumu rezultātā radīto zaudējumu apmēru novērtē parka apsaimniekotājs.

Vai man obligāti jāpasūta zālāja aizsargsegums no organizatora?

Dalībnieks, lai nodrošinātu zālāja aizsargseguma ieklāšanu, ir tiesīgs:
 Izmantot organizatora papildpakalpojuma piedāvājumu;
 iesniegt organizatoram aizsargseguma piegādātāja izsniegtu apliecinājumu par uzstādīšanas laiku un apjomu.

Kā tiek nodrošināts elektrības pieslēgums?

Katram dalībniekam ir nepieciešams atšķirīgs elektroenerģijas apjoms. To var aprēķināt tikai pats dalībnieks, zinot kādas elektriskās iekārtas tiks lietotas pasākumā un kāds ir kopējais patēriņš.
Dalībnieks piesaka papildpakalpojumu tam nepieciešamās elektroenerģijas jaudas apjomā. Samaksa par pakalpojumu atbilstoši cenrādim mājaslapā –sadaļā “Dalība”
Pasākuma laikā organizators nodrošina pieteikto elektroenerģijas apjomu centralizēti.

Atceries!!!
Dalībnieks nedrīkst lietot alternatīvās elektroenerģijas ražošanas iekārtas, patvaļīgi pieslēgties elektrotīklam, pārsniegt tirdzniecības zonas plānā norādītās elektroenerģijas jaudas patēriņu, lietot iekārtas, kas neatbilst drošības prasībām.

Kāpēc man jāsniedz tirdzniecības vietas plāns?


Katram pasākumam ir saskaņots un apstiprināts gan vizuālais, gan tehniskais risinājums, par kuru atbildīgs organizators. Tāpat organizators ir atbildīgs par drošības noteikumu ievērošanu.
Lai pirms pasākuma tirdzniecības vietu montāža noritētu ātri un bez savstarpējām nesaskaņām, ļoti ieteicama ir tehnisko risinājumu saskaņošana jau sagatavošanās procesā.
Atceries!!!
Dalībnieks līdz 15.04.2020. iesniedz organizatoram tirdzniecības zonas plānu, kurā norādīts:
 iekārtu/aprīkojuma izvietojums,
 elektriskās strāvas pieslēguma vietas,
 nepieciešamais elektroenerģijas pieslēguma laiks un patēriņa apjoms,
 kā arī pasūtītā papildaprīkojuma izvietojuma plāns
 un rakstiski saskaņo nepieciešamos tehniskos risinājumus ar organizatora atbildīgo amatpersonu.

Cik transporta iebraukšanas kartes man pienākas?


 Katrai tirdzniecības vietai paredzēta viena (1) transporta iebraukšanas karte;
 Transporta karte nav piesaistīta konkrētai automašīnai, bet tirdzniecības vietai;
 Karte jāievieto pie automašīnas priekšējā stikla, labi saredzamā vietā.
 Šo karti var nodot nākamajai automašīnai, ja iepriekšējā automašīna ir izbraukusi no pasākuma teritorijas.


Kāpēc transporta iebraukšanas karte vispār vajadzīga?


 Pirmkārt - Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.204 (prot. Nr.103, 18.§) “Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 7. punkts nosaka aizliegumus publiskajos apstādījumos: 7.2. braukt un novietot mehāniskos transportlīdzekļus, ja tas nav saistīts ar apstādījumu apsaimniekošanu.
Par šo noteikumu 7.punkta pārkāpšanu (neievērošanu) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām no 10 līdz 350 euro, juridiskām personām no 30 līdz 750 euro.
Saskaņojot pasākumu Vērmanes dārza teritorijā, pasākuma rīkotājs saņem atļaujas transporta līdzekļu iebraukšanai parkā un uzņemas saistības kontrolēt noteikumu ievērošanu.
 Otrkārt – pasākuma organizatoram jānodrošina, lai dalībnieki, to transporta līdzekļi, iekārtas un aprīkojums montāžas laikā netraucētu citiem dalībniekiem.


Kas ir dalībnieka darbinieka identifikācijas kartes?

Katrai tirdzniecības vietai ir nepieciešams personāls. Lai Jūsu darbinieki varētu brīvi pārvietoties pa festivāla teritoriju mēs izgatavojam personalizētas darbinieku identifikācijas kartes, kurās iekļauta sekojoša informācija - dalībnieka uzņēmuma nosaukums, darbinieka vārds, uzvārds un fotogrāfija.
 Darbinieka identifikācijas kartes lietojamas vienlaikus ar aproci;
 Pasākuma noteikumos atbilstoši vietu kategorijai ir noteikts cik darbiniekiem bez maksas tiek izsniegtas identifikācijas kartes:
• > 50 (piecdesmit) m2 – 4 darbinieku personalizētās kartes;
• 50 (piecdesmit) m2 – 8 darbinieku personalizētās kartes;
• 100 (viens simts) m2 - 10 darbinieku personalizētās kartes
• 200 (divi simti) m2 - 20 darbinieku personalizētās kartes ;

Vai obligāti jāizgatavo personalizētas identifikācijas kartes?


Ja tiek izsniegta dalībnieka karte bez fotogrāfijas, ieejot teritorijā apsardzes darbiniekam būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Dalībnieka karti aizliegts nodot citām personām!


Ko darīt, ja man ir vairāk darbinieku kā izsniegtās identifikācijas kartes?


Iespējams iegādāties papildus darbinieku identifikācijas kartes.


Ko darīt, ja darbinieka aproce ir saplēsta vai nolietojusies?

Pasākuma laikā teritorijā izvietoto informācijas centru darbinieki jums izsniegs jaunu aproci

Organizē    Atbalsta Partneri

SAHMArt-expoStageCrewMyBeer